ปัญญาภิวัฒน์ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สพฐ.4 กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำโดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการ สพฐ. และคุณวันทนีย์ มานะสนธิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ดำเนินโครงการ “การจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก”           ในโรงเรียนจตุรมิตรวิทยคาร โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองเงือก โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก โรงเรียนวิชิตสงคราม โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) และโรงเรียนพรรษาสุจิตต์         ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาและผลิตกำลังคนที่มี ประสิทธิภาพให้สามารถรองรับธุรกิจค้าปลีก ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

12

กิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557

       

 

            เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยสำนักบริหารกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม     แห่เทียนจำนำพรรษา หนึ่งกิจกรรมในโครงการ   “อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี อ.วิสิทธิ์ งามเลิศชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.ประวิทย์ แซ่เตีย ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  และอ.ปิยาพร ฉลภิญโญ ผู้ชำนาญการบริหารส่วนกลาง ด้านการศึกษา บมจ.ซีพี ออลล์  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักเรียนจำนวนกว่า 200 คน  ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาจากวิทยาลัยฯไปยังวัดบัวขวัญอารามหลวง เพื่อถวายเทียนจำนำพรรษา เครื่องไทยทาน เป็นพุทธบูชาและได้รับเกียรติจากนายครรลอง ยุทธชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธี                                              
IMG 4065IMG 4090IMG 4120IMG 4142IMG 4155IMG 4176IMG 4158IMG 4210IMG 4215IMG 4217IMG 4264IMG 4274IMG 4284IMG 4301

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ กับ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553 เวลา 9.00 – 10.00 น. อาจารย์นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้จัดการโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์  เทคโนธุรกิจ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของโรงเรียน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของทั้งสองสถาบัน ทางสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ยินดีให้ความร่วมมือกับโรงเรียนฯ ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน แหล่งการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และบุคลากร ด้านวิชาภาษาต่างประเทศ จากนั้นเวลา 10.00 – 12.00   ได้จัด Talk Show  โดย Mr. Christopher Wright  ในหัวข้อ  Enjoy English by Mr. Christ  Delivery  ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจได้รับรางวัลชมเชย ห้องสมุดมีชีวิต TK park Living Library Award ครั้งที่ 3 จัดโดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อขยายแนวคิดการจัดการห้องสมุดในรูปแบบ ห้องสมุดมีชีวิต ออกไปอย่างแพร่หลายและเป็นรูปธรรม รวมทั้งกระตุ้นให้ บรรณารักษ์ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุน ปลูกฝัง ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของประชาชน โดยมีห้องสมุดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 10 แห่ง โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการปฏิรูป เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน และ ศ.คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และที่ปรึกษาโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดร่วมงาน
ศ.คุณหญิงแม้นมาส กล่าวถึงบทบาทใหม่ของบรรณารักษ์ว่า จะต้องมีความรู้เรื่องหนังสือ พยายามเข้าถึงหนังสือ และทำหนังสือให้มีชีวิต รวมทั้งต้องทำความเข้าใจหนังสือให้ลึกซึ้งและปฏิบัติได้ด้วย ยกตัวอย่างการอ่านเรื่องรามเกียรติ์ ครูบรรณารักษ์อาจจะลองฝึกหัดท่าทาง ร้องเพลง หรือหัดแต่งโคลง เพื่อให้เนื้อหาและตัวหนังสือมีชีวิตขึ้นมา เพราะการที่หนังสือจะมีชีวิต ต้องมาจากการการอ่านให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติ ดึงชีวิตออกมาจากหนังสือ ให้เข้าถึงผู้อ่าน ไม่ว่าเด็ก หรือผู้ใหญ่

 

 

อาจารย์วิสิทธิ์ งามเลิศชัย และอาจารย์พีรพัฒน์ โพธิ์ยี่ ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีภายใต้ โครงการ “เมืองไทยเมืองคนดี”

ในวันอังคารที่  24 สิงหาคม 2553 อาจารย์วิสิทธิ์ งามเลิศชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ และอาจารย์พีรพัฒน์ โพธิ์ยี่ ได้รับมอบเกียรติบัตรโครงการ “เมืองไทยเมืองคนดี” จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี โดยนายประดิษฐ์  สุคนธสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมศาลากลางชั้น 3 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี