PAT ร่วมกับ คัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟปัญญาภิวัฒน์ (P-CoT)  Panyapiwat Coffee Training Center สร้างอาชีพสู่สังคม จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟให้กับผู้บริหาร และครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงนามความร่วมมือ เพื่อผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา รูปแบบทวิศึกษา

PAT  ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น” ประจำปี 2562

PAT จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “ การเสริมสร้างบุคลิกภาพและการสื่อสาร ” โดยมีคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ ประสบการณ์ตรงกว่า 20 ปี

จากการที่ PAT ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต4 จ.ขอนแก่น ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟ ให้กับเด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต4 จ.ขอนแก่นนั้น