PAT ร่วมลดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เพิ่มโอกาสรอดชีวิต ป้องกันและลดการสูญเสียของผู้ป่วยจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

วันที่ 28 กันยายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดกิจกรรมร่วมร้องเพลงชาติไทย ในวันครบรอบ 100 ปีวันพระราชทานธงชาติไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยอาจารย์และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

  

ซีพี ออลล์ และ PAT ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านสิทธิมนุษยชน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียน กลุ่ม A

PAT จัดการศึกษาระบบทวิภาคี มุ่งที่จะสร้างครูอาชีพ มากกว่าสร้างอาชีพครู เพื่อช่วยพัฒนาให้ระบบการศึกษามีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น