ขอแสดงความยินดีกับครู PAT ที่ได้รับรางวัลเชิดชูครู ซีพี ออลล์ ณ ห้องประชุม  Auditorium  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายภูริทัศ อ.มวกหล็ก จ.สระบุรี

ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้ารับรางวัล " ต้นธรรม " สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัล " สถานประกอบการรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 "