PAT จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ “เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561”

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดงาน " วันแห่งความภาคภูมิใจ " ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปี 2560

PAT เป็นเจ้าภาพปฏิบัติธรรม เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ  พบกับ "การเข้าใจชีวิต" โดยพระมหาธีระยุทธ วัดตันตยาภิรมย์ ณ ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11

PAT เป็นองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 

PAT เข้ารับการตรวจจากคณะกรรมการประเมิน โครงการสถานประกอบการรักษ์สิ่งแวดล้อม จากเทศบาลเมืองนนทบุรี