PAT มอบขนม จำนวน 500 ห่อ ให้กับ ช่อง ONE 31 ในโครงการ "วันสร้างสุข" (ร่วมน้ำใจ สู่ทหารใต้) เพื่อน้ำไปมอบต่อ ณ กรมทหารพรานที่ 44 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

บมจ. ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)   มอบทุนการศึกษา จำนวน 711 ทุน รวมเป็นเงิน 95,000,000 บ. ให้กับโรงเรียน สังกัด สพฐ. นนทบุรี/ปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู " ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย " ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นประธานในพิธี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยสำนักกิจการนักเรียน  จัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา หนึ่งกิจกรรมในโครงการ “อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ร่วมกับ บริษัทไดเน็ด ( DynEd  International, Inc.) เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด