วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day & Kick off 5S Award 2018 โดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธี

PAT ทำบุญประจำปี 2560 นำโดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความสิริมงคล

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง ร่วมสืบสานประเพณี “ล่องสะเปา จาวละกอน” ประจำปี 2560 

CP ALL EDUCATION FORUM 2018 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของประเทศ 

PAT รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษาระดับประเทศ ครั้งที่ 10