บมจ. ซีพี ออลล์ จัดโครงการส่งมอบอุปกรณ์ ทรัพย์สินจากการ สะสางเพื่อประโยชน์ ต่อการศึกษา ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) บันทึกเทปรายการใต้ร่มพระบารมี ตอน "ปัญญาภิวัฒน์ ปลูกปัญญา สานต่อศาสตร์พระราชา " น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง

อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2560

PAT ขอรับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานขาย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2,3

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียน ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช