เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธาน และมอบนโยบายการดำเนินงานตามกรอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ด้านการศึกษา ( EdPEx ) และ สัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำระบบงาน และกระบวนการที่เป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2561 ดร.วิโรจน์ เจษฎาดิลก ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนจำนวน 50,000 บาท จากกองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ ให้กับครอบครัว นางสาวอรรถวรรณ  เทียมตรี ปวช.2/1 ซึ่งประสบอุบัติเหตุ ทางรถจักรยานยนต์ขณะเดินทางกลับบ้าน

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรเมธ สัมพันธสิทธิ์ และนายอรรถพล ชนะมาร นักศึกษา ปวส. ปีที่ 1 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีเซเว่น " ผู้ริเริ่มเมนูอักษรเบรลล์ ในร้าน 7-11 สำหรับผู้พิการทางสายตา " 

PAT จัดงาน “หน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 7” โชว์ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมจากนวัตกรรุ่นเยาว์

PAT ได้รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ระดับอาชีวศึกษา เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561