PAT เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการครั้งพิเศษ ในหัวข้อ “ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษา 2562” (CP All Education Forum 2019)

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินรางวัล รร.พระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562

PAT ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  ร่วมรณรงค์แจกหน้ากากกันฝุ่นละออง N95 ให้กับชุมชน

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างวิชาชีพและการมีงานทำ