วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยแผนกชุมชนสัมพันธ์ สำนักกิจการนักเรียน ร่วมกับทีมวิทยากรจากสำนักบริหารโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรม อบรมปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือชีวิตขั้นต้น โครงการ 100 โรงเรียน 10,000 คน เยาวชนจิตอาสา CPR โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับครูต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2561

คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดี" ประจำปี 2561