PAT ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไขแสง กำเนิดมี ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ให้กับชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดย คุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สนับสนุนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องกรองน้ำให้กับ โครงการ "วันสร้างสุข" ครั้งที่ 5

PAT จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ณ Convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  รับเข็ม "เสมาคุณูปการ" ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมกิจกรรม งานวิ่ง The Color Run Thailand 2017