PAT ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ตรวจ ATK บุคลากรทำงานวันแรก ป้องกันโควิด-19

PAT เดินหน้าโครงการ “อาชีวไร้ถัง” มุ่งสู่การเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาไร้ถังแห่งแรกของประเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมมือกับ สภ.รัตนาธิเบศร์ดูแลนักเรียน

PAT จัดเสวนา “ผู้ใช้ร่วมคิดผู้ผลิตร่วมกำหนดภายใต้บริบทการจัดการสู่ความยั่งยืน”