PAT ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  ร่วมรณรงค์แจกหน้ากากกันฝุ่นละออง N95 ให้กับชุมชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางร่วมกับสถาบันกาแฟ (A-CA)และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟให้กับบุคลากรรวมทั้งเด็กและเยาวชน

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างวิชาชีพและการมีงานทำ

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผนึกกำลังกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สร้างโอกาสสำคัญทางการศึกษาและการมีอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน