PAT ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา หนึ่งกิจกรรมในโครงการ “อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ประจำปีการศึกษา 2562

PAT และสมาชิกโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู " ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย " ประจำปีการศึกษา 2562

PAT ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดโครงการคืนคนดีสู่สังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นแนวทางการสู่อาชีพในปัจจุบันและอนาคต

นายธนากร  เสรีบุรี  รองประธานกรรมการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริจาคสมทบกองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี นายประเสริฐศักดิ์  องค์วัฒนกุล ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม(จีน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมต้อนรับ

ในโอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ นายวัชระ  เกษสำลี  ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ได้นำตัวแทนนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ร่วมบริจาค เมื่อวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา