วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับ “ ดีเยี่ยม ”

PAT เป็นสถานศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล Thailand 5S Award 2018

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยแผนกชุมชนสัมพันธ์ สำนักกิจการนักเรียน ร่วมกับทีมวิทยากรจากสำนักบริหารโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรม อบรมปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือชีวิตขั้นต้น โครงการ 100 โรงเรียน 10,000 คน เยาวชนจิตอาสา CPR โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

PAT จิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม " การใช้งานสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ( Android ) ขั้นพื้นฐานให้กับชมรมพนักงานเกษียณอายุ สฟน. 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับครูต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2561