ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกในสถานศึกษาเพื่อให้ความรู้แก่นักเรีบน นักศึกษานำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานีร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน

วัดชลประทานรังสฤษดิ์สนับสนุนให้สถานศึกษาใช้หลักพุทธอาสาส่งเสริมและพัฒนาคนให้รู้จักสร้างความดี ความคิดดีและประพฤติดี

สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) สนับสนุนการจัดการศึกษาบูรณาการทวิศึกษาและทวิภาคีด้วยระบบการสื่อสารสองทาง

PAT จัดกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นปวช. 1 กลุ่ม A-B  ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงกฎระเบียบต่างๆ ของวิทยาลัยฯ พร้องทั้งปลูกฝังวัฒนะธรรมองค์กร (5 Core  Competency)