PAT ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดโครงการคืนคนดีสู่สังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นแนวทางการสู่อาชีพในปัจจุบันและอนาคต

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู " ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย " ประจำปีการศึกษา 2562

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกในสถานศึกษาเพื่อให้ความรู้แก่นักเรีบน นักศึกษานำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

นายธนากร  เสรีบุรี  รองประธานกรรมการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริจาคสมทบกองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี นายประเสริฐศักดิ์  องค์วัฒนกุล ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม(จีน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมต้อนรับ

ในโอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ นายวัชระ  เกษสำลี  ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ได้นำตัวแทนนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ร่วมบริจาค เมื่อวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานีร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน