วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับครูต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดี" ประจำปี 2561

คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

คุณสุรพันธ์ ปุสสเด็จ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) มอบถังน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 1100 ลิตร ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์