PAT รับรางวัลเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2564 ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงยุติธรรม การให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

PAT ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี และประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีภายใต้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์กองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์

สาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา หลักสูตรแรกและ หลักสูตร 1 เดียวในประเทศไทย

ซีพี ออลล์ มอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน จำนวน 6,574 ทุน