ผู้บริหารสภาการศึกษา เยี่ยมชมและดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ และเป็นต้นแบบการศึกษาระบบทวิภาคีของประเทศ

คณะผู้บริหารธุรกิจ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษากับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และโกลเด้นเพลส บริษัท สุวรรณชาด จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ร่วมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและการมีงานทำ

การประชุมเพื่อความร่วมมือและระดมความคิด วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และบริษัท ซีพี แลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษา