บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน

PAT ต้อนรับคณะกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานสื่อสารองค์กร ต้นแบบการศึกษาระบบทวิภาคีของประเทศ

PAT ร่วมประชุมเสวนา "โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ" 

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเนื่องจากเหตุพิเศษ

PAT  " ทำดีตามคำสอนพ่อ " ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2563