คณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตรวจเยี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  นำโดยอ.วิสิทธิ์  งามเลิศชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานกล่าวเปิดและต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) วัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ  ติดตามการประเมินมาตราฐานการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามพรบ.การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจเยี่ยมนี้เป็นกิจกรรมในแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารกิจการของโรงเรียนในสังกัด คณะนิเทศก์ซึ่งเป็นตัวแทนจาก สช. ล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ของการบริหารจัดการอาชีวศึกษา บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความยินดี

1-012-013-014-015-016-017-018-01

 

 

สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 สำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน    จากสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ นำโดยคุณธวัช  ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และมีคุณวัชระ เกษสำลี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการค้าปลีกและการดำเนินงานด้านการศึกษาของ CP All ณ ห้องประชุมชั้น 5 ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

IMG 0017IMG 0015IMG 0020IMG 0025IMG 0030IMG 0038IMG 0041

คณะผู้บริหารจากกรมธนารักษ์ เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  สำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางสำหรับข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน”   จากกรมธนารักษ์จำนวน 67 คน โดยมี นายวัชระ  เกษสำลี รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร เป็นวิทยากรเรื่องการนโยบายการบริหารจัดการของ PTC  ณ ห้องประชุมชั้น 5  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างดี

 

2-013-014-015-016-011-01

คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557  สำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2  จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี (Work based learning) ณ ห้องประชุมชั้น5 โดยมี คุณวัชระ  เกษสำลี รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร       เป็นวิทยากร ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างดี การเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ด้านการแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ โดยนักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจจะมาเรียนกับปัญญาภิวัฒน์ในปีการศึกษา 2558 นี้

IMG 6895IMG 6905IMG 6908IMG 6909IMG 6918IMG 6934IMG 6969IMG 9070IMG 9073IMG 9077

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

 

เมื่อวันศุกร์ ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยคุณวัชระ  เกษสำลี รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร คุณฉัตร์ภิมุก  อภินันท์โชติสกุล และคุณอนุชา  มีแก้วเจริญ ผู้จัดการฝ่าย สำนักบริหารเครือข่ายและความร่วมมือ ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ งานนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 41 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดของสพป.สระบุรีเขต 2 วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของปัญญาภิวัฒน์ และการร่วมมือกันในอนาคต บรรยายโดยรวมเต็มไปด้วยความยินดี

001002003004005007009008