สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับต้น” จำนวน 50 คน ซึ่งจัดโดยคณะรัฐประศานศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อแลกเปลี่ยนความรู้ระดับองค์กร โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วัชระ  เกษสำลี   ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร  และอาจารย์ปิ่นบงกช  วิรชา รองผู้อำนวยการสำนักบริหารเครือข่ายและฝึกอาชีพ เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง การเตรียมตัวก่อนออกสู่สถานประกอบการ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นิสดารถ์ เวชยานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ได้กล่าวถึงวิทยาลัยว่า วันนี้ได้มีโอกาสพาผู้บริหารระดับต้น ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)  มาดูงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และได้รับฟังการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารและการให้บริการ ซึ่งทำให้ได้รับมุมมองในการบริหารคน และการพัฒนาคนให้มีจิตสำนึกในการให้บริการ ซึ่งทำให้ทราบถึงความสำเร็จของธุรกิจว่าอยู่ที่   “ตัวคน” และทำให้เป็นเรื่องที่ยืนยันว่าคนสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ ถ้าได้รับโอกาสและการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี และเหมาะสม ต้องขอขอบพระคุณ ที่วิทยากรและท่านผู้บริหาร ของวิทยาลัยฯ ที่ได้ช่วยแบ่งปันประสพการณ์เหล่านี้กับผู้บริหารของ สตง.

IMG 1179IMG 1166IMG 1164IMG 1142IMG 1078IMG 1034IMG 0868IMG 0980

สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 สำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน    จากสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ นำโดยคุณธวัช  ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และมีคุณวัชระ เกษสำลี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการค้าปลีกและการดำเนินงานด้านการศึกษาของ CP All ณ ห้องประชุมชั้น 5 ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

IMG 0017IMG 0015IMG 0020IMG 0025IMG 0030IMG 0038IMG 0041

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

 วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมและทำการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือด้าน CSR โดยมี อาจารย์วัชระ เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ และพูดคุยในเรื่อง กิจกรรม CSR ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม ทั้งที่ผ่านมา และในอนาคตที่จะเกิดขึ้น

IMG 9372IMG 9383IMG 9393