คณะอาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน


เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2553 เวลา 14.00 น. อาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ โดยมี อาจารย์วัชระ เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักสื่อสารองค์กร โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับ “แนวคิดที่มาการจัดตั้งและการบริหารจัดการของโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์”  และรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ Conference พร้อมเดินเยี่ยมชมห้อง Conference

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร ไทยรุ่งกรุ๊ป  (Trading) เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ โดยมีอาจารย์วัชระ เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักสื่อสารองค์กร โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับ “แนวคิดที่มาการจัดตั้งและการบริหารจัดการของโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์” และรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ Conference พร้อมเดินเยี่ยมชมห้อง Conference