คณะผู้บริหารจากกรมธนารักษ์ เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  สำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางสำหรับข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน”   จากกรมธนารักษ์จำนวน 67 คน โดยมี นายวัชระ  เกษสำลี รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร เป็นวิทยากรเรื่องการนโยบายการบริหารจัดการของ PTC  ณ ห้องประชุมชั้น 5  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างดี

 

2-013-014-015-016-011-01

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

 

เมื่อวันศุกร์ ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยคุณวัชระ  เกษสำลี รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร คุณฉัตร์ภิมุก  อภินันท์โชติสกุล และคุณอนุชา  มีแก้วเจริญ ผู้จัดการฝ่าย สำนักบริหารเครือข่ายและความร่วมมือ ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ งานนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 41 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดของสพป.สระบุรีเขต 2 วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของปัญญาภิวัฒน์ และการร่วมมือกันในอนาคต บรรยายโดยรวมเต็มไปด้วยความยินดี

001002003004005007009008

คณะเยี่ยมชมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักบริหารการตลาดและการสื่อสารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร จากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 27 คน ณ ห้องประชุม 111 โดยมีนายวัชระ เกษสำลี รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร เป็นวิทยากรเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารจัดการวิทยาลัยฯ แล ดร.วิโรจน์  เจษฎาดิลก  รองผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักเรียนร่วมต้อนรับ

005012006004001002003010011007009008

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

 

เมื่อวันอังคาร ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยคุณวัชระ  เกษสำลี รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร ต้อนรับหน่วยงานบริหารงานบุคคล จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นำโดย นายชูเกียรติ  ก่อเกิด รองผู้อำนวยการ ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานปัญญาภิวัฒน์ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารและแนวทางจัดการศึกษาของปัญญาภิวัฒน์ งานนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 18 ท่าน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเยี่ยมชม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์แล้วยังมีการพูดคุยถึงความร่วมมือในอนาคตอีกด้วย

IMG 4624IMG 4627IMG 4637IMG 4651IMG 4674IMG 4678IMG 4708IMG 4740

คณะเยี่ยมผู้อบรมโครงการ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือเจริญโภคภัณฑ์

 30 เมษายน 2557  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  รับรองคณะเยี่ยมชมจากโครงการ “กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือเจริญโภคภัณฑ์” ซึ่งเป็นผู้บริหารจากโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำนวน 30 ท่าน คุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  กล่าวต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ CP All กับด้านการศึกษา มีคุณอรุณี  กิ่งแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการการศึกษา ( ระดับอุดมศึกษา ) และคุณวัชระ  เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย

002004006008009011012013014015016019017018020021