คณะผู้บริหารจากกรมธนารักษ์ เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  สำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางสำหรับข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน”   จากกรมธนารักษ์จำนวน 67 คน โดยมี นายวัชระ  เกษสำลี รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร เป็นวิทยากรเรื่องการนโยบายการบริหารจัดการของ PTC  ณ ห้องประชุมชั้น 5  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างดี

 

2-013-014-015-016-011-01

คณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตรวจเยี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  นำโดยอ.วิสิทธิ์  งามเลิศชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานกล่าวเปิดและต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) วัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ  ติดตามการประเมินมาตราฐานการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามพรบ.การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจเยี่ยมนี้เป็นกิจกรรมในแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารกิจการของโรงเรียนในสังกัด คณะนิเทศก์ซึ่งเป็นตัวแทนจาก สช. ล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ของการบริหารจัดการอาชีวศึกษา บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความยินดี

1-012-013-014-015-016-017-018-01

 

 

คณะอาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน


เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2553 เวลา 14.00 น. อาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ โดยมี อาจารย์วัชระ เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักสื่อสารองค์กร โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับ “แนวคิดที่มาการจัดตั้งและการบริหารจัดการของโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์”  และรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ Conference พร้อมเดินเยี่ยมชมห้อง Conference