คณะเยี่ยมชมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักบริหารการตลาดและการสื่อสารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร จากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 27 คน ณ ห้องประชุม 111 โดยมีนายวัชระ เกษสำลี รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร เป็นวิทยากรเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารจัดการวิทยาลัยฯ แล ดร.วิโรจน์  เจษฎาดิลก  รองผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักเรียนร่วมต้อนรับ

005012006004001002003010011007009008

คณะเยี่ยมผู้อบรมโครงการ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือเจริญโภคภัณฑ์

 30 เมษายน 2557  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  รับรองคณะเยี่ยมชมจากโครงการ “กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือเจริญโภคภัณฑ์” ซึ่งเป็นผู้บริหารจากโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำนวน 30 ท่าน คุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  กล่าวต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ CP All กับด้านการศึกษา มีคุณอรุณี  กิ่งแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการการศึกษา ( ระดับอุดมศึกษา ) และคุณวัชระ  เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย

002004006008009011012013014015016019017018020021

คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557  สำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2  จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี (Work based learning) ณ ห้องประชุมชั้น5 โดยมี คุณวัชระ  เกษสำลี รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร       เป็นวิทยากร ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างดี การเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ด้านการแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ โดยนักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจจะมาเรียนกับปัญญาภิวัฒน์ในปีการศึกษา 2558 นี้

IMG 6895IMG 6905IMG 6908IMG 6909IMG 6918IMG 6934IMG 6969IMG 9070IMG 9073IMG 9077