คณะเยี่ยมชมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักบริหารการตลาดและการสื่อสารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร จากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 27 คน ณ ห้องประชุม 111 โดยมีนายวัชระ เกษสำลี รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร เป็นวิทยากรเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารจัดการวิทยาลัยฯ แล ดร.วิโรจน์  เจษฎาดิลก  รองผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักเรียนร่วมต้อนรับ

005012006004001002003010011007009008

คณะเยี่ยมผู้อบรมโครงการ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือเจริญโภคภัณฑ์

 30 เมษายน 2557  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  รับรองคณะเยี่ยมชมจากโครงการ “กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือเจริญโภคภัณฑ์” ซึ่งเป็นผู้บริหารจากโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำนวน 30 ท่าน คุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  กล่าวต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ CP All กับด้านการศึกษา มีคุณอรุณี  กิ่งแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการการศึกษา ( ระดับอุดมศึกษา ) และคุณวัชระ  เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย

002004006008009011012013014015016019017018020021

กรรมการหอการค้าเยอรมัน-ไทย เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา  Mr. Mark Sonntag กรรมการหอการค้าเยอรมัน-ไทย เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีอาจารย์นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ พร้อมกับหารือร่วมกันกับคณะผู้บริหารและอาจารย์หัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ ในเรื่องการเตรียมตัวบุคลากรเพื่อไปอบรมการฝึกสอนและการสอนทางไกลที่เยอรมัน ,การพัฒนาภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน รวมถึงแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างองค์กร

 

IMG 9072IMG 9036IMG 90201IMG 9037IMG 9045IMG 9060IMG 9073

นิสิตปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมปัญญาภิวัฒน์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. “วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์” ได้ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารทางไกล ณ ห้องประชุมชั้น3 ห้อง 305 โดยมีนายศิริชัย  อึ้งใจธรรม รองผู้อำนวยการสำนักบริหารข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ ร่วมกับสำนักบริการตลาด และสำนักบริหารวิชาการเป็นวิทยากร  ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างดี

 

IMG 0236IMG 0282IMG 0299

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับต้น” จำนวน 50 คน ซึ่งจัดโดยคณะรัฐประศานศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อแลกเปลี่ยนความรู้ระดับองค์กร โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วัชระ  เกษสำลี   ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร  และอาจารย์ปิ่นบงกช  วิรชา รองผู้อำนวยการสำนักบริหารเครือข่ายและฝึกอาชีพ เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง การเตรียมตัวก่อนออกสู่สถานประกอบการ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นิสดารถ์ เวชยานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ได้กล่าวถึงวิทยาลัยว่า วันนี้ได้มีโอกาสพาผู้บริหารระดับต้น ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)  มาดูงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และได้รับฟังการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารและการให้บริการ ซึ่งทำให้ได้รับมุมมองในการบริหารคน และการพัฒนาคนให้มีจิตสำนึกในการให้บริการ ซึ่งทำให้ทราบถึงความสำเร็จของธุรกิจว่าอยู่ที่   “ตัวคน” และทำให้เป็นเรื่องที่ยืนยันว่าคนสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ ถ้าได้รับโอกาสและการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี และเหมาะสม ต้องขอขอบพระคุณ ที่วิทยากรและท่านผู้บริหาร ของวิทยาลัยฯ ที่ได้ช่วยแบ่งปันประสพการณ์เหล่านี้กับผู้บริหารของ สตง.

IMG 1179IMG 1166IMG 1164IMG 1142IMG 1078IMG 1034IMG 0868IMG 0980