กรรมการหอการค้าเยอรมัน-ไทย เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา  Mr. Mark Sonntag กรรมการหอการค้าเยอรมัน-ไทย เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีอาจารย์นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ พร้อมกับหารือร่วมกันกับคณะผู้บริหารและอาจารย์หัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ ในเรื่องการเตรียมตัวบุคลากรเพื่อไปอบรมการฝึกสอนและการสอนทางไกลที่เยอรมัน ,การพัฒนาภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน รวมถึงแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างองค์กร

 

IMG 9072IMG 9036IMG 90201IMG 9037IMG 9045IMG 9060IMG 9073

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับต้น” จำนวน 50 คน ซึ่งจัดโดยคณะรัฐประศานศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อแลกเปลี่ยนความรู้ระดับองค์กร โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วัชระ  เกษสำลี   ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร  และอาจารย์ปิ่นบงกช  วิรชา รองผู้อำนวยการสำนักบริหารเครือข่ายและฝึกอาชีพ เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง การเตรียมตัวก่อนออกสู่สถานประกอบการ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นิสดารถ์ เวชยานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ได้กล่าวถึงวิทยาลัยว่า วันนี้ได้มีโอกาสพาผู้บริหารระดับต้น ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)  มาดูงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และได้รับฟังการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารและการให้บริการ ซึ่งทำให้ได้รับมุมมองในการบริหารคน และการพัฒนาคนให้มีจิตสำนึกในการให้บริการ ซึ่งทำให้ทราบถึงความสำเร็จของธุรกิจว่าอยู่ที่   “ตัวคน” และทำให้เป็นเรื่องที่ยืนยันว่าคนสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ ถ้าได้รับโอกาสและการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี และเหมาะสม ต้องขอขอบพระคุณ ที่วิทยากรและท่านผู้บริหาร ของวิทยาลัยฯ ที่ได้ช่วยแบ่งปันประสพการณ์เหล่านี้กับผู้บริหารของ สตง.

IMG 1179IMG 1166IMG 1164IMG 1142IMG 1078IMG 1034IMG 0868IMG 0980

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

 วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมและทำการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือด้าน CSR โดยมี อาจารย์วัชระ เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ และพูดคุยในเรื่อง กิจกรรม CSR ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม ทั้งที่ผ่านมา และในอนาคตที่จะเกิดขึ้น

IMG 9372IMG 9383IMG 9393

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด นำทีมโดย คุณนวลนง มังตรีสรรค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและจัดการการเรียนรู้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์   เพื่อศึกษาข้อมูลในด้านการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติ  เป็นการผลิตบุคลากรให้ตรงตามต้องการของภาคธุรกิจประเทศไทย  โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.วิสิทธิ์  งามเลิศชัย  กล่าวต้อนรับ และ อ.วัชระ  เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในการบรรยาย  และคณะได้เยี่ยมชมห้อง Conference และในโอกาสนี้ คุณนวลนง มังตรีสรรค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและจัดการการเรียนรู้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้กล่าวถึงวิทยาลัยหลังจากเข้าเยี่ยมชมว่า รู้สึกประทับใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มากๆ ที่ผู้บริหารระดับสูงได้มีวิสัยทัศน์ ในการบริหารงาน การจัดตั้งวิทยาลัยเพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีโอกาสในการทำงานตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง รวมทั้งได้จัดเป็น CSR ให้กับประเทศไทย     ขอให้วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภวัฒน์ บมจ. ซีพี ออลล์ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืนจำกัด

K (1)K (2)K (3)K (4)K (5)K (6)K (7)K (8)K (9)K (6)KK (11)

Center Director Southeast Asia Group, IE Singapore เข้าเยี่ยมชมปัญญาภิวัฒน์

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00น. Mr. Edwin  Neo และคณะ  จาก Center Director Southeast Asia Group, IE Singapore เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีอาจารย์นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ และอาจารย์วัชระ เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร เป็นวิทยากร ในการบรรยายเกี่ยวกับ “ แนวคิดการจัดตั้งและการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สู่ประชาคมอาเซียน ”  และรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ Conference ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

DSC 9258DSC 0004DSC 0014DSC 0017DSC 0023