ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม-มีนาคม 2561

 

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 59 นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ Excellent Model School ระหว่างสถานศึกษา สอศ. กับสถานประกอบการเตรียมพร้อมกำลังคนให้ตรงความต้องการของประเทศ โดยมีคุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร เป็นตัวแทน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ อาจารย์วิเชียรเนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ Excellent Model School หรือสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ ระหว่างสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 46 แห่งกับองค์กรภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ จำนวน 14 แห่ง ว่า ความร่วมมือดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญของการสานพลังประชารัฐ ในการยกระดับคุณภาพวิชาชีพด้วยการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดรับกับความต้องการของประเทศ รวมถึงยุทธศาสตร์ของประเทศ 20 ปี พร้อมขอบคุณสถานประกอบการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและพัฒนาคนสาขาเฉพาะทางที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมปทุมมาศวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี