2564

รางวัล Approval Process Excellence 2021
ระดับ Goal 

จากผลงาน เพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายเครื่องแบบนักเรียน PAT

รางวัล Approval Process Excellence 2021
ระดับ Silver 

จากผลงาน  พัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ

รางวัล สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น

มอบโดย กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

รางวัล สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น

มอบโดย กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

รางวัล President Awards 2020-2021

   จากผลงาน ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดใช้ชีวิตติด QR Code 

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

2563

รางวัล สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น

มอบโดย กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

รางวัล ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

รางวัล หลักสูตร “บทบาทของของสถานศึกษา

ที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

มอบโดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกรมคุมประพฤติ

มอบโดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

รางวัล เกียรติบัตร ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนภารกิจในการศึกษาดูงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา

มอบโดย คณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา

รางวัล President Awards 2020-2021

   จากผลงาน ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดใช้ชีวิตติด QR Code 

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

รางวัล Gold Ant 2020 ประเภท Kaizen Suggestion System 

ระดับ Silver Awardจัดการสถานศึกษา


มอบโดย บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน)

รางวัล Gold Ant 2020 ประเภท Kaizen Suggestion System 

ระดับ Gold Award


มอบโดย บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน)

รางวัล Approval Process Excellence 2020
ระดับ Goal 

จากผลงาน การประเมินผลการเรียนนักเรียนหลังฝึกงาน

มอบโดย บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน)


รางวัล หน่อนวัตกรรม

จากผลงาน Work based Innovation

บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน)

รางวัล Thailand New Gen Inventors Award 

(I – New Gen Award 2020)

จากผลงาน อุปกรณ์ควบคุมจัดการเกษตรด้วยระบบ IOT

มอบโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

จากผลงาน ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

มอบโดย สำนักงานคณะกรรมการการอวชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

2562

รางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

ประจำปีการศึกษา 2561

มอบโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัล เกียรติบัตร สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น

มอบโดย กระทรวงแรงงาน

รางวัล สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น

มอบโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รางวัล ผู้บริหารดีเด่น นายวิเชียร เนียมน้อม

มอบโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็นพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

รางวัล สนับสนุนภารกิจของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

มอบโดย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รางวัล Mister & Miss Good Governance 2019

มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

มอบโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รางวัล สนับสนุนการจัดโครงการ การสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง หลักสูตร ตัวฉันเป็นของฉัน

มอบโดย สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองนนทบุรี

รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติในการร่วมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

มอบโดย อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก

รางวัล Approval Process Excellence 2021
ระดับ Silver 

จากผลงาน  การพัฒนากระบวนการสอบ

มอบโดย บริษัท ซีพี ออล์  จำกัด (มหาชน)

รางวัล Approval Process Excellence 2021
ระดับ Silver 

จากผลงาน  การพัฒนากระบวนการสอบ

มอบโดย บริษัท ซีพี ออล์  จำกัด (มหาชน)

2561

รางวัล สถานประกอบการรักษ์สิ่งแวดล้อม

มอบโดย เทศบาลนนทบุรี

รางวัล พระราชทาน โครงการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่

มอบโดย กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัล สถาบันการศึกษาต้นแบบที่มีความมุ่งมั่นบริหารจัดการในการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

ผลงาน กิจกรรมสิ่งแวดล้อม โครงการคลองสวยน้ำใส

มอบโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รางวัล สถาบันการศึกษาต้นแบบที่มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ผลงาน กิจกรรมสิ่งแวดล้อม โครงการคลองสวยน้ำใส

มอบโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รางวัล Thailand 5s award 2018

มอบโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.)

รางวัล President Awards 2017-2018

  ผลงาน นวัตกรรมบริการความรู้สู่เยาวชน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

มอบโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.)

รางวัล สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น

มอบโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รางวัล ประกาศเกียรติคุณ

ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2561

มอบโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รางวัล เชิดชูเกียรติ

ผลงาน Q-Platinum” ดูแลนักเรียนยอดเยี่ยมระดับประเทศ

มอบโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รางวัล ขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

มอบโดย วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

รางวัล สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา “ระดับดีเยี่ยม”

มอบโดย กระทรวงศึกษาธิการ

2560

รางวัล สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นศึกษา “ระดับดีเยี่ยม”

มอบโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รางวัล การรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลี

มอบโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)

รางวัล สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี

มอบโดย กระทรวงแรงงาน

รางวัล President Awards 2016-2017

  ผลงาน นวัตกรรมบริการความรู้สู่เยาวชน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

มอบโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.)

2559

รางวัล สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 

มอบโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รางวัล สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี   

มอบโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงาน

2558

รางวัล President Awards 2014-2015

รางวัล DVT Delivery วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

มอบโดย บริษัท ซีพี ออล์  จำกัด (มหาชน)

รางวัล TQM-Best Practices 

ผลงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 16th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

มอบโดย มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย 

รางวัล สถานประกอบการปลอดภัย

มอบโดย กระทรวงแรงงาน

2552-2557

รางวัล การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2552)

มอบโดย กระทรวงแรงงานสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ด้านการศึกษา

รางวัล การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)

มอบโดย กระทรวงแรงงานสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ด้านการศึกษา

รางวัล การประเมินเป็นโรงเรียน Best Practice 

การเรียนการสอนเน้นกระบวนการคิด ระดับทอง


มอบโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รางวัล การนำเสนอผลงานดีเด่น (Best Practice) ระดับดีเยี่ยม 

ผลงาน เรื่อง การสอนตามสมรรถนะ 

(Competency Based Teaching) 

มอบโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า