ประกันคุณภาพสถานศึกษา

2. 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ_PAT (2)