วัตถุประสงค์วิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

  1. เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีโอกาสศึกษาต่อ

  2. สร้างงานสู่ท้องถิ่น
  3. พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนสู่ภาคธุรกิจ และสร้างผู้เรียนสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ
  4. สร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจ แบบครบวงจรให้แก่ผู้เรียน
  5. สนับสนุนเยาวชน ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีงานทำ

เป้าหมายด้านการพัฒนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรคุณภาพ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาพร้อมกันในทุกๆด้าน
ได้แก่ด้านหลักสูตร บุคลากร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมบรรยากาศภายในวิทยาลัยและอื่นๆ โดยตั้งเป้าหมายในการพัฒนาวิทยาลัยฯ ไว้ดังนี้

  1. สร้างและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของธุรกิจ
  2. เป็นผู้นำการศึกษาด้านวิชาการค้าปลีก
  3. สร้างความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมการศึกษา
  4. สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
  5. บริหารทรัพยากรทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

จบแล้วมีงานทำ 100%

เลือกเรียนที่นี่ไม่ต้องกังวลเรื่องตกงาน เพราะเมื่อเรียนจบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ไม่ว่าสาขาวิชาใดก็ตาม รับประกันการมีงานทำ 100% เนื่องจาก บมจ. ซีพี ออลล์ มีบริษัทในเครือมากกว่า 10 บริษัทที่มีความต้องการบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น มีการขยายสาขากว่า 500 สาขา ต่อปี โดยบริษัทจะบรรจุผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าทำงานทุกคน โดยจะพิจารณาถึงความพร้อมของแต่ละบุคคล และตำแหน่งงานที่เหมาะสม

มีเบี้ยเลี้ยง ระหว่างเรียนภาคปฏิบัติ

ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้กำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติงานจริง โดยผู้เรียนจะได้รับโอกาสในการฝึกปฏิบัติจริงในสถาน ประกอบการ ที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ บมจ. ซีพี ออลล์ กำหนด ผู้เรียนทุกคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในการฝึกปฏิบัติงานจากทางบริษัทฯ ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นรายได้ให้กับผู้เรียนและแบ่งเบาภาระต่างๆ ของผู้ปกครอง ตลอดจนฝึกให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของการทำงาน

เรียนจากประสบการณ์จริง

ผู้เรียนจะได้รับทุนการศึกษาจาก บมจ. ซีพี ออลล์ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ แล้วทำงานต่อกับ บมจ. ซีพี ออลล์ 1 ปี โดยรับเงินเดือนและได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานตามมาตรฐานของบริษัทฯ และยังได้รับสิทธิ์ทุนการศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี - โท ที่สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในกรณีที่ผู้เรียนมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป

ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร (เฉพาะสาขาธุรกิจค้าปลีก)

นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาจาก บมจ. ซีพี ออลล์ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ แล้วทำงานกับ บมจ. ซีพี ออลล์ 1 ปี โดยรับเงินเดือนและได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานตามมาตรฐานของบริษัท และยังได้รับสิทธิ์ในการศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี - โท ต่อที่สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์