แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสถานศึกษา

ทำงานด้วยงาน หมายถึง การที่บุคลากร ต้องมีความตระหนักรู้ มีความเข้าใจ ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่า ค่านิยม และเป้าหมายขององค์กร อย่างแท้จริง รวมถึงต้อง รู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ทีมงาน และตนเอง เพื่อนำมาบริหารจัดการ วางแผนการปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ตามกรอบนโยบาย วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร เพื่อขับเคลื่อน ผลักดันพันธกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย พร้อมทั้งต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน สร้างนวัตกรรม บริหารความเปลี่ยนแปลง เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ จนสามารถปฎิบัติหน้าที่/พันธกิจที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพ