สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (Mechatronics and Robotics)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความสำคัญของหลักสูตร

สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (Mechatronics and Robotics)
 

สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการคิด วิเคราะห์ และการออกแบบ AI หรือ เรียกกันว่าปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการรวบรวมศาสตร์ความรู้ทุกแขนงในด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานงานด้านวิศวกรรมระบบโดยตรง และผู้เรียนยังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในด้านการบริหารการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของเครื่องจักรกลในโรงงาน จำพวกหุ่นยนต์โรงงาน หรือ ระบบอัจฉริยะ (Intelligent Systems) วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุงระบบอัตโนมัติ วิศวกรออกแบบหรือบริหารควบคุมระบบเครื่องจักร ให้มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเรียนการสอนจะเริ่มต้นตั้งแต่ ความรู้พื้นฐานทางวงจรไฟฟ้า การออกแบบวงจรควบคุม การควบคุมเครื่องจักรกลโรงงาน รวมไปถึงการออกแบบเครื่องจักรกลหนักและโครงสร้างของเครื่องจักร และจะพัฒนาไปจนถึงการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ในเชิงนวัตกรรมการศึกษา เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เรียน

  • จบการศึกษา ม3, ม.6,ปวช หรือเทียบเท่า
  • มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต
  • มีสุขภาพแข็งร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
  • มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
  • มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  • มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • สำหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคีในวันทำสัญญาการผึกอาชีพต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร