นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล (Data Privacy Policy)

เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (“วิทยาลัย”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ได้มอบให้แก่วิทยาลัยด้วยความไว้วางใจ และวิทยาลัย มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลที่จะต้องได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล โดยเอกสารฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วิทยาลัยขอให้ท่านโปรดอ่านเอกสารฉบับนี้เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่วิทยาลัย ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 • วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล : วิทยาลัยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการสมัครเรียนและการมอบตัว การทำสัญญารับทุนการศึกษา การทำเอกสารการฝึกอาชีพ การทำบัตรนักเรียน การทำเอกสารขอจบการศึกษา และการอื่นใดอันจำเป็นในการปฏิบัติอันเกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา การเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแผนการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี การจัดการและการจัดทำรายงานภายในวิทยาลัย การวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การบริหารจัดการมาตรฐานสถานศึกษา การทำคะแนนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การจัดมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย การจัดทำทะเบียนศิษย์เก่า และการนำส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย
 • ฐานในการประมวลผลข้อมูล : วิทยาลัยดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานดังต่อไปนี้
  • ฐานสัญญา (Contract) : ในการสมัครเรียน การทำสัญญารับทุน การทำสัญญาค้ำประกัน การฝึกอาชีพ การปฏิบัติงานตลอดจนการอันจำเป็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน และ/หรือนักเรียนนักศึกษา ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหลักฐานหรือข้อมูลอันจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญา หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจส่งผลกระทบทำให้สัญญาไม่อาจเกิดมีขึ้นได้
  • ฐานความยินยอม (Consent) : วิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการวิเคราะห์วิจัยความสนใจของท่าน การโฆษณาประชาสัมพันธ์หลักสูตรหรือสิทธิประโยชน์โดยตรงแก่ท่าน และเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอกตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น   ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอมท่านสามารถติดต่อวิทยาลัย และแจ้งความประสงค์ได้ตาม ข้อ 4.
  • ฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) : วิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการจัดการและการจัดทำรายงานภายในวิทยาลัย การวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การบริหารจัดการมาตรฐานสถานศึกษา การทำคะแนนการฝึกปฏิบัติงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การจัดมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย การจัดทำทะเบียนศิษย์เก่า การเปิดเผยต่อสถานศึกษาเครือข่ายหรือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่ทำกับวิทยาลัย
  • ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) : วิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 การฝึกอาชีพตามระเบียบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ.2557 การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ตามคู่มือประกอบการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตร อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ.2557 การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

ประเภท/รายการข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน
  ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, อายุ, วันเดือนปีเกิด, สถานที่เกิด, ที่อยู่, รหัสประจำตัวประชาชน, เชื้อชาติ, สัญชาติ, ศาสนา, น้ำหนัก, ส่วนสูง, รูปถ่าย, ข้อมูลสุขภาพ, เลขบัญชีธนาคาร, ประวัติการศึกษา-การทำงาน, ผลการประเมินการสัมภาษณ์เข้าศึกษา, บันทึกการสนทนาในตอบข้อซักถามและปัญหาของนักเรียน-นักศึกษา
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครอง
  ชื่อ-นามสกุล, ชื่อบิดามารดา, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อาชีพ, รายได้, สถานภาพสมรส
 3. ข้้อมูลส่วนบุคคลของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส
  ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อาชีพ, ตำแหน่ง, สถานที่ทำงาน, รายได้, รหัสประจำตัวประชาชน

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

 • กรณีไม่ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี เพื่อพิจารณาจัดสรรโควต้าสำรองเพื่อให้สิทธิในการสมัครเรียนในอนาคด
 • กรณีผ่านการพิจารณาและทำสัญญาเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน-นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกันและคู่สมรสไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ตามระเบียบงานทะเบียนนักเรียนนักศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้น วิทยาลัยจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้

วิทยาลัยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บริษัทในกลุ่มของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัทในกลุ่มของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, บริษัทในกลุ่มของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด, บริษัทในกลุ่มของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัทในกลุ่มของบริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด สถานศึกษาในเครือข่ายหรือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) บริษัทหรือผู้ที่สนับสนุนทุนการศึกษา นายจ้างตามสัญญาฝึกอาชีพ ธนาคารในการจัดทำบัตรนักเรียน ผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก บริษัทที่วิทยาลัยได้ว่าจ้างให้เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กระทรวงศึกษาการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ เป็นต้น

ท่านมีสิทธิ (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้วิทยาลัย ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (2) สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (3) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) สิทธิในการคัดค้าน   การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (5) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้ (6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (8) สิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกวิทยาลัย หรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของวิทยาลัย ละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่วิทยาลัยได้จัดให้มีขึ้น และวิทยาลัยจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยวิทยาลัยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ อาจเกิดข้อจำกัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ โดยวิทยาลัยจะทำการชี้แจงให้ท่านทราบหากไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านได้ โดยข้อจำกัดดังกล่าวเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด

การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว โดยวิทยาลัยจะะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์หรือที่วิทยาลัย

หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในช่องทางดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Email Address: privacy@panyapiwat.ac.th

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
เลขที่ 10 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-826-7776
Email Address: dpc@panyapiwat.ac.th

หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับในวันเดียวกันกับวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับทั้งฉบับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า