ประกันคุณภาพสถานศึกษา

4.1 ทักษะของผู้เรียนที่สถานประกอบการ ต้องการ

มาตรฐานที่ 4 4.1 ทักษะผู้เรียน