สำนักความร่วมมือ

สถานศึกษาในความร่วมมือ CPALL

หลักสูตร ปัญญาภิวัฒน์ “เรียนใกล้บ้าน… ทำงานในท้องถิ่น”
โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง บมจ. ซีพี ออลล์ กับสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ได้เริ่มต้น เมื่อปี 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายโอกาสผ่านการศึกษาสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงโดยมีส่วนร่วม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐานและหลักสูตรเดียวกันกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สอนด้วยระบบห้องเรียนทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เนต ตรงจากอาจารย์ และวิทยากรที่มีความชำนาญการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง พร้อมทั้งการรับประกันการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษามีรายได้ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ และได้รับการรับรองหลักสูตร วิทยฐานะจากกระทรวงศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอนร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขา ธุรกิจค้าปลีกเป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน ได้มีความรู้ในด้านการค้าปลีกอย่างครอบคลุม และครบวงจรของการบริหารธุรกิจ เป็นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมและความสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจส่วน ตัว วิชาที่สอนในหลักสูตรนี้ จึงครอบคลุมในหลายๆด้าน เช่น บัญชี การขาย ธุรกิจค้าปลีก คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ศิลปการขายการจัดแสดงสินค้า การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต เป็นต้น

รูปแบบการเรียนการสอน

ระดับปวช. (Block Course)
ใน 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 เทอม แต่ละเทอมมีระยะเวลาเรียน 6 เดือน แบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่ม A เรียนภาคทฤษฎี ใช้เวลาเรียน 3 เดือน โดยจะเรียนภาคปฏิบัติ ณ ร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น ที่ผู้เรียนได้เลือกไว้เป็นระบบการเรียนแบบปฏิบัติงานจริง (มีรายได้จากการฝึกปฏิบัติงาน) เมื่อครบ 3 เดือน ทั้งสองกลุ่มจะสลับการเรียน
กลุ่ม B เรียนภาคปฏิบัติ ใช้เวลาเรียน 3 เดือน โดยเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนโดยเรียนระบบ”ห้องเรียนทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต)” มีอาจารย์สอนจากส่วนกลางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมายังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับปวส.
เป็นหลักสูตร 2 ปี โดยในภาคเรียนที่ 1 จะมีการเรียนภาคทฤษฏี 1 เทอมที่สถานศึกษา หลังจากนั้นจะลงฝึกอาชีพ 1 ปี ณ ร้าน  เซเว่นอีเลฟเว่น และหลังจากนั้นกลับมาเรียนภาคทฤษฏีที่สถานศึกษา 1 เทอม ก่อนจบการศึกษา

สิทธิประโยชน์ของผู้เรียน

1. ยกเว้นค่าเทอม โดยรับทุนค่าเล่าเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร ปวช.3ปี
2. ระหว่างเรียนจะมีการฝึกปฏิบัติงานตามหลักสูตร ระหว่างฝึกปฏิบัติงานผู้เรียนมีรายได้จาก
การฝึกปฏิบัติงาน
3. จบการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร ปวช. สาขางานธุรกิจค้าปลีก รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
4. จบการศึกษาผู้เรียนจะได้รับใบรับรองการปฏิบัติงาน(Certificate)โดย บมจ. ซีพี ออลล์ และบรรจุเป็น
พนักงานของบริษัทฯทันที
5. มีทุนการศึกษาต่อระดับปวส. ปริญญาตรี – โท ในสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในความร่วมมือ บมจ. ซีพี ออลล์

สถานศึกษาในความร่วมมือ CP ALL

อาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ จ.ขอนแก่น
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม จ.นครพนม
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน จ.สกลนคร
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี จ.อุดรธานี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จ.สกลนคร
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน จ.หนองคาย
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน จ.นครพนม
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองเรือ ไทย-เยอรมัน จ.ขอนแก่น
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก จ.มหาสารคาม
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล จ.บึงกาฬ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส จ.อุดรธานี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส จ.สกลนคร
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ จ.ชัยภูมิ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ จ.บุรีรัมย์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล จ.ยโสธร
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ จ.ศรีสะเกษ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ จ.นครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี จ.นครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ จ.ศรีสะเกษ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ จ.ยโสธร
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จ.อุบลราชธานี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยกรรมนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา จ.ร้อยเอ็ด
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์ จ.พะเยา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน จ.เชียงราย
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย จ.เชียงราย
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จ.เชียงราย
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี จ.ลำปาง
 • โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก จ.ตาก
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี จ.กำแพงเพชร
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน จ.ลำพูน
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ.เชียงใหม่
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ จ.จันทบุรี
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จ.ชลบุรี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี จ.จันทบุรี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ จ.นครนายก
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จ.ฉะเชิงเทรา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา จ.ชลบุรี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง จ.ระยอง
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี จ.ลพบุรี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา จ.เพชรบูรณ์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ จ.สุพรรณบุรี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัย นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จ.ลพบุรี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร จ.พิจิตร
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม จ.กรุงเทพฯ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ จ.กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จ.กรุงเทพฯ
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.กรุงเทพฯ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ จ.นครปฐม
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ จ.ชุมพร
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ จ.สุราษฏร์ธานี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จ.นครศรีธรรมราช
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา จ.สงขลา
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง จ.ตรัง
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จ.ยะลา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จ.สงขลา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ จ.สงขลา

 

 

สถานศึกษาในความร่วมมือ CP ALL

มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ

 • โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย
 • โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จ.น่าน
 • โรงเรียนเจริญราษฎร์ จ.แพร่
 • โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จ.ขอนแก่น
 • โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง
 • โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม จ.สระบุรี
 • โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 จ.สุพรรณบุรี
 • โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จ.ภูเก็ต
 • โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต จ.พังงา
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จ.ภูเก็ต
 • โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จ.ระยอง
 • โรงเรียนวัดทุ่งเหียงพิทยาคม จ.ชลบุรี
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน จ.กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ จ.กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง จ.กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จ.กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ จ.กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนราชดำริ จ.กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนนนทรีวิทยา จ.กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ
 • โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 • โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนสามพรานวิทยา จ.นครปฐม
 • โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จ.กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จ.กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.ปทุมธานี
 • โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนวัดอินทาราม จ.กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จ.สมุทรสาคร
 • โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จ.กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่ จ.กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ จ.สมุทรสาคร
 • โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ จ.กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว
 • กศน.อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
 • กศน.หนองแซง อ.เมือง จ.สระบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า