แผนกวัดผลและประเมินผล

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต1 สำนักบริหารงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยซื้อกิจการมาจากกรุงเทพเทคนิคนนท์ ในปี 2547 ตั้งเป็น บริษัทศึกษาภิวัฒน์ จำกัด ต่อมาโดยระเบียบของพระราชบัญญัติอาชีวเอกชน มีการเปลี่ยนระเบียบให้สามารถตั้งเป็น นิติบุคคลได้ จึงเปลี่ยนเป็นโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน2547 และเปิดรับนักเรียนใหม่ในภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา ต่อมาในปี 2555ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนหมวด 1 ชื่อประเภทระดับการศึกษาเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์