วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

  1. เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีโอกาสศึกษาต่อ
  2. สร้างงานสู่ท้องถิ่น
  3. พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนสู่ภาคธุรกิจ และสร้างผู้เรียนสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ
  4. สร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจ แบบครบวงจรให้แก่ผู้เรียน
  5. สนับสนุนเยาวชนที่ด้อยโอกาสที่จะเรียนต่อ และผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อและมีงานทำ

เป้าหมายด้านการพัฒนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรคุณภาพ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาพร้อมกันในทุกๆด้าน
ได้แก่ด้านหลักสูตร บุคลากร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมบรรยากาศภายในวิทยาลัยและอื่นๆ โดยตั้งเป้าหมายในการพัฒนาวิทยาลัยไว้ดังนี้

  1. สร้างและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของธุรกิจ
  2. เป็นผู้นำการศึกษาด้านวิชาการค้าปลีก
  3. สร้างความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมการศึกษา
  4. สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
  5. บริหารทรัพยากรด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

จบแล้วมีงานทำ 100%

เลือกเรียนที่นี่ไม่ต้องกังวลเรื่องตกงาน เพราะเมื่อเรียนจบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ไม่ว่าสาขาวิชาใดก็ตาม รับประกันการมีงานทำ 100% เนื่องจาก บมจ. ซีพี ออลล์ มีบริษัทในเครือมากกว่า 10 บริษัทที่มีความต้องการบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปี เฉพาะร้าน เซเว่นอีเลฟเว่นก็มีการขยายตัว กว่า 500 สาขา ต่อปี โดยบริษัทจะบรรจุนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าทำงานทุกคน โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสม ของแต่ละบุคคล แต่ละตำแหน่งงานที่มี

มีเบี้ยเลี้ยง ระหว่างเรียนภาคปฏิบัติ

ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้กำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติงานจริง โดยนักเรียนจะได้รับโอกาสในการฝึกปฏิบัติจริงในสถาน ประกอบการ ที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ บมจ. ซีพี ออลล์ กำหนด นักเรียนทุกคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในการฝึกปฏิบัติงานจากทางบริษัท ตามความเหมาะสม เป็นการแบ่งเบาภาระจากผู้ปกครองและฝึกให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการทำงาน

เรียนจากประสบการณ์จริง

การเรียนรู้ด้วยการทำงานจริงเป็นหัวใจหลักของการเรียนที่นี่ ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้กำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติ ในสถานประกอบการณ์จริง โดยนักเรียนจะได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริง จากสถานประกอบ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ บมจ. ซีพี ออลล์ กำหนด ซึ่งจะทำให้นักเรียนเข้าใจในการประยุกต์ภาคทฤษฎีลงสู่ภาคปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้บริหารจาก บมจ. ซีพี ออลล์ ถ่ายทอดความรู้และ ประสบการณ์ในการทำงานแก่นักเรียนตลอดหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนพร้อมที่จะทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา

ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร (เฉพาะสาขาธุรกิจค้าปลีก)

นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาจาก บมจ. ซีพี ออลล์ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ แล้วทำงานกับ บมจ. ซีพี ออลล์ 1 ปี โดยรับเงินเดือนและได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานตามมาตรฐานของบริษัท และยังได้รับสิทธิ์ในการศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี - โท ต่อที่สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์