ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

ประกาศรายชื่อรอบที่ 1-2566 ปวช.ค้าปลีก

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศรายชื่อรอบที่ 1-2566 ปวช.ไฟฟ้า (1)

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

ประกาศรายชื่อรอบที่ 1-2566 ปวส.ค้าปลีก

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ประกาศรายชื่อรอบที่ 1-2566 ปวส.ไฟฟ้า