กองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดตั้งกองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้มีสวัสดิการความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตั้งแต่การเดินทางโดยยานพาหนะมาเรียนที่สถานศึกษา ช่วยบรรเทาทุกข์ด้านเศรษฐกิจ ค่าอาหารกลางวัน การยังชีพ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดของวิทยาลัยฯ ให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้น และยังคงรักษาไว้ซึ่งสมาชิกภาพของความเป็นนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาวิทยาลัยฯ จึงให้จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
วัตถุประสงค์ของกองทุน
(๑) เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยฯตั้งแต่นักเรียน นักศึกษาแรกเข้าจนสำเร็จการศึกษา ช่วยในการบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เช่น
๑.๑ ค่าอาหาร
๑.๒ ค่าเดินทางมาเรียน เป็นต้น
๑.๓ ค่าอื่นใดนอกจากข้อ (๑.๑,๑.๒) โดยประธานคณะกรรมการกองทุน นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโดยพิจารณาตามมติเสียงข้างมาก
(๒) เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในภาวะฉุกเฉิน หรือเหตุอันเกิดอันตรายต่อนักเรียน นักศึกษา เช่น
๒.๑ เหตุที่เกิดจากอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม โรคอุบัติใหม่
๒.๒ เหตุที่เกิดจากอุบัติเหตุร้ายแรงและต้องการความช่วยเหลือโดยทันที
๒.๓ เหตุที่เกิดจากเหตุอื่นใดนอกจากข้อ (๒.๑ ,๒.๒) โดยประธานคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติสั่งการ เป็นต้น
(๓) เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรม “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) เพื่อส่งเสริมความรู้จักสามัคคี มีวินัย ความเสียสละ เกื้อกูลแก่กัน ตลอดถึงช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมร่วมกัน

หลักคุณธรรม ๕ ประการ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนฯ นักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา พึงยึดถือปฏิบัติตนได้แก่
ความซื่อสัตย์
ความเสียสละ
ความรับผิดชอบ
ความเห็นอกเห็นใจกัน
ความไว้วางใจกัน

คณะกรรมการกองทุน
ให้มีคณะกรรมการกองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารกองทุนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คณะกรรมการกองทุนดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี นับแต่วันที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งประกอบไปด้วยตำแหน่งดังต่อไปนี้
(๑) ประธานกองทุน
มีหน้าที่ รับผิดชอบบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน เป็นผู้แทนกองทุนในกรทำนิติกรรม(ถ้ามี) และติดต่อบุคคลภายนอกและทำหน้าที่ประธานการประชุม
(๒) รองประธานกองทุน
มีหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเหลือประธานกองทุน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานกองทุนมอบหมายและปฏิบัติงานแทนประธานกองทุนกรณีประธานกองทุนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เว้นแต่การลงนามที่เป็นอำนาจเฉพาะตัว
(๓) เลขานุการ
มีหน้าที่ ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการกองทุน และทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
(๔) เหรัญญิก
มีหน้าที่ เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกองทุน ตลอดถึงรับผิดชอบการจัดทำงบดุลประจำปี
(๕) นายทะเบียนและประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่ จัดทำระบบเอกสารทะเบียนนักเรียน นักศึกษา และการประชาสัมพันธ์ ตลอดถึงการแสวงหาระดมเงินทุน อำนวยความสะดวกในการต้อนรับและให้บริการทั่วไป

ที่มาของเงินกองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์
เงินทุนของกองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ มาจากแหล่งทุนดังนี้
(๑) เงินบริจาค
(๒) เงินช่วยเหลืออุดหนุนจากโครงการ กิจกรรมต่างๆ
(๓) อื่นๆ

เอกสารประกอบการพิจารณาขอรับทุน
(๑) เอกสารประกอบการขอทุนต้นกล้า (ประเภททุนประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์)
๑.๑ แบบฟอร์มขอรับทุนต้นกล้า
๑.๒ สำเนาบัตรประชาชน
๑.๓ สำเนาบัตรนักเรียน
๑.๔ สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
๑.๕ ภาพประกอบที่อยู่อาศัย
๑.๖ แบบฟอร์มลงชื่อรับทุน (ทุนประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์)

(๒) เอกสารประกอบการขอทุนต้นกล้า (ประเภททุนฉุกเฉิน)
๒.๑ สำเนาบัตรประชาชน
๒.๒ สำเนาบัตรนักเรียน
๒.๓ หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ (กรณีประสบภัยพิบัตจากธรรมชาติ)
๒.๔ ภาพประกอบสถานที่เกิดเหตุ
๒.๕ ใบรับเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า