PAT จิตอาสา ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยสภากาชาดไทย

ณะจิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยสภากาชาดไทยที่คลังสัมภาระ      ผู้ประสบภัยชั้น1 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร นายธันยพจน์ สายทองอินทร์  ผู้จัดการแผนกกิจกรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะจิตอาสาครูแผนกกิจการและชุมชนสัมพันธ์ คือ นายรัฎชานนท์ แสนทวีสุข , นายอานนท์ พิทักษ์มงคลกุล และนายปิยวัฒน์ มงคลไวย ร่วมกิจกรรม CSR เป็นคณะจิตอาสาช่วยกันบรรจุชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและอุทกภัยของสภากาชาดไทยโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ทำการบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภค ผงซักฟอก สบู่ ยาสระผม นม UHT บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โอวัลติน กระดาษทิชชู สิ่งของเหล่านี้จัดพร้อมนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ และผู้ป่วยติดเตียงและคนยากไร้ รวมทั้งการจัดเครื่องนอนสำหรับการสร้างโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19ด้วย นายธันยพจน์ สายทองอินทร์ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มีคณะจิตอาสาร่วมกิจกรรม CSR กับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม สำหรับการร่วมกิจกรรมบรรจุชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวันนี้ คณะจิตอาสาทุกคนมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคมในภาวะที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ โดยทุกคนมีความยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือกับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง