สถานศึกษาพระราชทาน (สมัยที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565

นายวิเชียร เนียมน้อม
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
กล่าวในพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน (สมัยที่ 2)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักเรียน นักศึกษาทั้งสิ้น 2,002 คน  จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ซึ่งนับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดของสถานศึกษา โดยวิทยาลัยฯ ได้ผ่านการพิจารณารางวัลฯ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสมัยที่ 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2565 โดยเกณฑ์รางวัลพระราชทาน กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดีเด่นทั้ง 6 ด้าน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2563 ถึง ปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย

ด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียน นักศึกษา

ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการ

ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน

ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร

ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา

การดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานฯ วิทยาลัยฯ ได้รับการคัดเลือกจาก คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด และรับการประเมินจากคณะอนุกรรมการระดับภาค เข้าสู่การพิจารณาและคัดเลือกผ่านคณะกรรมการอำนวยการระดับ กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เสนอต่อกระทรวงศึกษา เพื่ออนุมัติผล และกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผลงาน/กิจกรรมดีเด่น

  1. สถานศึกษาได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ปีการศึกษา 2565 ระดับ “ดีเยี่ยม”
  2. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานในโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา : Excellent Center สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565
  3. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ จัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการ เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง “Work Based Learning” โดยการใช้การทำงานเป็นฐานความรู้ของผู้เรียน
  4. สถานศึกษาได้รับรางวัล “เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง” ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงยุติธรรม ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนอย่างเท่าเทียมทั่วถึงใน ปี 2563-2565
  5. รางวัล ซีพี เพื่อความยั่งยืน นวัตกรรมด้านสังคม “โครงการบ่มเพาะคนดี มีทักษะสู่สังคม” รางวัลระดับนานาชาติ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในงานมหกรรม นวัตกรรมบัวบาน 2021
  6. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยอาชีวอนามัยดีเด่น จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานต่อเนื่อง 7 ปี ตั้งแต่ 2559 ถึง ปี 2565

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นของสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ ให้ความสำคัญกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ระบบ Metaverse  รองรับการเรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อต่อยอดการศึกษาให้กับผู้เรียน ตลอดจนให้ความสำคัญและพัฒนาองค์ความรู้แก่ ครู บุคลากร ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง อีกประการสำคัญ เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ    และภาคเอกชน และอีกหลายหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี ร่วมสนับสนุนผลักดันจนสามารถดำเนินการในทุก ๆ ด้านบรรลุเป้าหมาย หัวใจแห่งความสำเร็จ วิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญ กับการบริหารจัดการแบบ TQM (Total Quality Management) บุคลากร นักเรียนนักศึกษาทุกคนยึดหลัก ACIOT (หมายถึงการมุ่งเน้นงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ให้ความสำคัญกับลูกค้า มีความซื่อสัตย์โปร่งใส รักองค์กร และร่วมกันทำงานเป็นทีม) รวมถึงการบริหารจัดการโดยยึดหลักคิด 3 ประโยชน์ ของเครือฯ กล่าวคือ ทุกคนทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นอันดับแรก ประโยชน์ต่อประชาชน และองค์กรในอันดับถัดไป

ความภาคภูมิใจของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในการได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา นับเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่วิทยาลัยฯ อย่างหาที่สุดมิได้ วิทยาลัยฯ จะดำรงไว้ซึ่งผลงาน ความดี และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า